Deze bewerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomsten tussen u (wederpartij) en SALAR Nederland. SALAR Nederland, een handelsnaam van D.C.W. Consultants B.V., gevestigd aan Luchthavenweg 67 te Eindhoven, Kamer van Koophandel nummer 17073789 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door T.M. van den Biggelaar, is de bewerker (hierna: “Bewerker”) van de persoonsgegevens en wederpartij is verantwoordelijke (hierna: “Verantwoordelijke”) voor de persoonsgegevens.

in aanmerking nemende dat
• Verantwoordelijke de beschikking heeft over persoonsgegevens van diverse betrokkenen;
• waar gesproken wordt over persoonsgegevensgegevens, hiermee persoonsgegevens in de zin van artikel 1 sub a van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: “Wbp”) bedoeld worden;
• Verantwoordelijke ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst die met Bewerker is gesloten (hierna: ‘’Overeenkomst’’), gegevens wil laten verwerken door Bewerker;
• met het verwerken van persoonsgegevens, verwerking in de zin van artikel 1 sub b van de Wbp bedoeld wordt;
• Verantwoordelijke aangemerkt kan worden als verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van de Wbp;
• Bewerker aangemerkt kan worden als bewerker in de zin van artikel 1 sub e van de Wbp;
• partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de Wbp, hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen middels deze bewerkersovereenkomst (hierna: “Bewerkersovereenkomst”).

zijn als volgt overeengekomen
ARTIKEL 1. DOELEINDEN VAN VERWERKING
1.1. Bewerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Bewerkersovereenkomst in opdracht van Verantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en die doeleinden die met nadere instemming worden bepaald.
1.2. Bewerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals tussen partijen overeengekomen.
1.3. De in opdracht van Verantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.
1.4. Verantwoordelijke staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens onder één van de vrijstellingen onder de Wbp valt, of wanneer dit niet het geval is een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens plaats heeft gevonden. Verantwoordelijke vrijwaart Bewerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist naleven van de meldingsplicht.

ARTIKEL 2. VERPLICHTINGEN BEWERKER
2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Bewerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wbp.
2.2. De verplichtingen van de Bewerker die uit deze Bewerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Bewerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
2.3. Bewerker mag de persoonsgegevens gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden of het doen van wetenschappelijk of statistisch onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening.

ARTIKEL 3. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
3.1. Bewerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Daarnaast mag Bewerker de persoonsgegevens ook doorgeven naar een land buiten de Europese Unie, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Bewerkersovereenkomst en de Wbp.
3.2. Bewerker zal Verantwoordelijke, indien hij daarom expliciet verzoekt, melden in welk land of landen de persoonsgegevens worden verwerkt.

ARTIKEL 4. VERDELING VAN VERANTWOORDELIJKHEID
4.1. Bewerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Bewerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Verantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verantwoordelijke aan Bewerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Bewerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
4.2. Verantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Bewerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart Bewerker tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

ARTIKEL 5. GARANTIES DOOR VERANTWOORDELIJKE
5.1. Verantwoordelijke garandeert dat voor de verwerking door Bewerker een adequate wettelijke grondslag aanwezig is.
5.2. Verantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Bewerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Verantwoordelijke vrijwaart Bewerker tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

ARTIKEL 6. INSCHAKELEN VAN DERDEN OF ONDERAANNEMERS
6.1. Bewerker mag in het kader van de Bewerkersovereenkomst gebruik maken van een derde, zonder voorafgaande toestemming van Verantwoordelijke.
6.2. Bewerker zorgt er voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verantwoordelijke en Bewerker is overeengekomen.

ARTIKEL 7. BEVEILIGING
7.1. Bewerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Bewerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
7.2. Verantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Bewerker ter beschikking voor verwerking, indien hij zich er van heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door partijen afgesproken maatregelen.
7.3. Indien ondanks de beveiligingsmaatregelen een ongeautoriseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt, rust de bewijslast bij de Verantwoordelijke dat Bewerker niet adequaat heeft gehandeld.

ARTIKEL 8. GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID
8.1. Op alle persoonsgegevens die Bewerker van Verantwoordelijke ontvangt in het kader van deze Bewerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
8.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Bewerkersovereenkomst of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

ARTIKEL 9. AFHANDELING VERZOEKEN VAN BETROKKENEN
9.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, zoals bedoeld in artikel 35 Wbp, of verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming, zoals bedoeld in artikel 36 Wbp, richt aan Bewerker, zal Bewerker dit verzoek doorsturen aan Verantwoordelijke, en Verantwoordelijke zal het verzoek verder afhandelen. Bewerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

ARTIKEL 10. MELDPLICHT
10.1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) zal Bewerker zich inspannen de Verantwoordelijke zo snel mogelijk daarover te informeren. Bewerker zal de verstrekte informatie zo volledig, correct en accuraat mogelijk vermelden.
10.2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Bewerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.
10.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
• wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
• wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
• wat de (voorgestelde) oplossing is;
• wat de reeds ondernomen maatregelen zijn.

ARTIKEL 11. DUUR EN BEËINDIGING
11.1. Deze Bewerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst, en bij gebreke daarvan voor de duur van de samenwerking.
11.2. De Bewerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.
11.3. Partijen mogen deze Bewerkersovereenkomst alleen wijzigen op dezelfde manier als waarop de Overeenkomst gewijzigd kan worden.

ARTIKEL 12. OVERIGE BEPALINGEN
12.1. De Bewerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
12.2. Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan in verband met de Bewerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bewerker gevestigd is.
12.3. Indien de privacywetgeving wijzigt, zullen partijen meewerken deze Bewerkersovereenkomst aan te passen teneinde aan deze wetgeving te kunnen (blijven) voldoen.
12.4. Na beëindiging van de Bewerkersovereenkomst vernietigt Bewerker de van Verantwoordelijke ontvangen persoonsgegevens onverwijld, tenzij partijen anders overeen komen.
12.5. Logs en gedane metingen door Bewerker gelden als dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Verantwoordelijke.

Versie 1.1
Datum 27 september 2016