Salaris nieuws

De wet- en regelgeving op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen en arbeidsrecht wordt regelmatig herzien. SALAR Nederland monitort die ontwikkelingen en analyseert de impact op de salarisadministratie.

  •  Altijd 100% actueel
  • Automatische updates
  • Feilloze loonberekeningen
  • Deskundige helpdesk
20.09 2017
De digitale loonstrook ook voor het MKB een kostenbesparende oplossing
Gepost in blog

Digitale loonstrook

Steeds meer mkb’ers hebben de stap genomen om binnen hun organisatie te digitaliseren. Dit geldt met name op het gebied van communicatie. Een logische volgende stap is dan ook om de salarisverwerking te digitaliseren, dit is immers ook een vorm van communicatie. Maandelijks worden er in Nederland miljoenen digitale loonstroken verstuurd. Lees meer

07.09 2017
MKB opgelet! Bespaar veel tijd dankzij personeelsadministratie software
Gepost in blog

Personeelsadministratie software
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat ondernemers ontzettend veel tijd kwijt zijn aan administratieve taken omdat processen niet efficiënt zijn ingericht. Veel van deze taken hebben betrekking op de personeelsadministratie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verwerken van vrije dagen, declaraties en onkostenvergoedingen. Wat als we je vertellen dat je veel tijd kunt besparen dankzij personeelsadministratie software…
Lees meer

30.08 2017
Loonstroken online? Word ook een papierloze organisatie!
Gepost in blog

Loonstrook online
Digitalisering op het gebied van salarisadministratie gaat steeds sneller in de MKB-sector.  Wie verstuurt er nu eigenlijk nog papieren loonstroken naar werknemers? Online salarisadministratie is natuurlijk vele malen efficiënter! Het verhoogt niet alleen de functionaliteit van jouw salarisadministratie, ook voor je werknemers is het online ontvangen en beheren van de loonstrook een stuk aangenamer.
Lees meer

25.07 2017
Online salarisadministratie voor het MKB: zelf doen of uitbesteden?
Gepost in blog

Online salarisadministratieVoor de gemiddelde mkb’er is het doen van de (online) salarisadministratie iets waar ze heel erg tegenop zien. Desalniettemin is het wel een heel belangrijk onderdeel van het ondernemerschap. Natuurlijk voor de Belastingdienst maar ook voor je werknemers. Je wilt natuurlijk niet dat jouw werknemers weglopen omdat je je salaris- en personeelsadministratie niet op orde hebt. Het is dus niet iets wat je kunt overslaan of uitstellen. Je moet een beslissing maken: besteed ik het uit of doe ik het zelf? Om een goede beslissing te maken is het belangrijk om te weten hoe je zorgt voor een correcte online salarisadministratie en welke regels er aan verbonden zijn.
Lees meer

14.10 2016
Vergelijking nettolonen 2016-2017
Gepost in Salaris nieuws

Vergelijking Nettolonen 2017 ten opzichte van 2016.

In 2016 zijn er 2 loonheffingstabellen van toepassing geweest. SALAR Nederland heeft het gewogen gemiddelde gepakt van deze loonheffingstabellen uit 2016 en deze vergeleken met de juist uitgekomen rekenregels van 2017. Uit deze vergelijking volgt hoeveel het nettosalaris van 2017 zal veranderen ten opzichte van 2016 bij een gelijkblijvend brutosalaris.

Nettoverschil bij bruto maandloon 2017 tov 2016 volgens witte tabel
Nettoverschil bij bruto maandloon 2017 tov 2016 volgens witte tabel

Zoals in grafiek 1 te zien is stijgt het netto salaris bij gelijkblijvend brutoloon voor de meeste inkomens. Vooral te zien bij lonen van €1670,00 tot €2.700,00 per maand (€20.000,00 tot €32.400,00 op jaarbasis) en van €5.600,00 tot €9.300,00 per maand (€67.200,00 tot €111.600 op jaarbasis). Inkomens met een maandloon tussen €765,00 en €1200,00 zullen in 2017 een lichte daling van maximaal €2,66 per maand op de loonstrook zien. Inkomens met lonen boven de €9.850,00 per maand zal ook het nettoloon erop achteruitgaan met maximaal €10,00.
In de volgende alinea’s worden de oorzaken van deze veranderingen besproken en uitgewerkt. Zowel de arbeidskorting, loonheffing en loonheffingskorting zijn aangepast en hebben hier allemaal invloed op. De gevolgen hiervan zullen we nader uitleggen aan de hand van grafieken 2 tot 4.

De grootste verandering voor 2017: Arbeidskorting.
De opbouw van de arbeidskorting begint net iets later, maar is wel steiler. Het maximum voor de arbeidskorting, zie grafiek 2a, ligt €10,00 hoger en de afbouw begint iets vroeger maar is ruim 0,6% minder steil. Het feit dat de opbouw van de arbeidskorting iets later zal beginnen heeft als gevolg dat lonen van €765,00 tot €1.360,00 minder arbeidskorting zullen ontvangen. Door het verhogen van de maximale arbeidskorting met €10,00 per maand zien we dus €10,00 netto voordeel bij werknemers die aan dit maximum zitten (€1.670,00-€2.700,00 per maand) en ook de gunstigere afbouw van de arbeidskorting heeft een positief effect op de nettolonen vanaf €2.700,00 tot €9.300,00 per maand van €5,00 tot €30,00 (zie grafiek 2b). Bij nog hogere lonen vervalt dit voordeel omdat bij dergelijke inkomens geen arbeidskorting wordt genoten. Deze grens is in 2017 verschoven naar €10.160,00 per maand.

Grafiek 2a: Arbeidskorting 2016 en arbeidskorting 2017
Grafiek 2a: Arbeidskorting 2016 en arbeidskorting 2017
Grafiek 2b: Gevolgen van de verandering in arbeidskorting op nettolonen.
Grafiek 2b: Gevolgen van de verandering in arbeidskorting op nettolonen.


De gevolgen van de verandering van loonheffing in de 2e en 3e schijf.
De loonheffing is in de 1e schijf onveranderd gebleven waardoor we geen verandering zien tot een salaris van €1.670,00. De loonheffing over de 2e en 3e schijf is in 2017 verhoogd naar 40,80%, een stijging van 0,45%. De loonheffing over de 4e schijf is ook gelijk gebleven.
De gevolgen voor de nettolonen hiervan zijn te zien in grafiek 3, de piek omhoog rond €5.550,00 maandinkomen wordt veroorzaakt door het naar rechts schuiven van de grens tussen de 3e en 4e schijf (van €5.535,00 naar €5.589,00 per maand).

Grafiek 3: Gevolgen van de verandering in loonheffing.
Grafiek 3: Gevolgen van de verandering in loonheffing.


De loonheffingskorting gaat €1,00 per maand omhoog.
Tot een inkomen van €540,00 per maand is er niet voldoende bruto loon om volledig gebruik te maken van de loonheffingskorting, maar lonen tussen€540,00 tot €1650,00 zullen €1,00 netto voordeel genieten door de aanpassing in loonheffingskorting.
Zoals te zien in grafiek 4 zal ook de afbouw van de loonheffingskorting iets trager verlopen in 2017, waardoor lonen tot €5.550,00 nog iets extra loonheffingskorting zullen genieten ten opzichte van 2016.

Grafiek 4: Gevolgen van de verandering in loonheffingskorting.
Grafiek 4: Gevolgen van de verandering in loonheffingskorting.


De totaalsom:
Indien we nu grafiek 1 nogmaals bekijken zien de dat deze grafiek een optelsom is van grafiek 2b, 3 en 4.
• Lonen van €540,00 tot €760,00 merken weinig van de verandering in arbeidskorting en gaan er dus €1,00 op vooruit door de verandering in loonheffingskorting.
• Lonen van €760,00 tot €1.200,00 gaan er iets op achteruit door de latere opbouw van de arbeidskorting.
• Lonen van €1.670,00 tot €2.700,00 gaan er met ongeveer €10,00 op vooruit door de verhoging in de maximum van de arbeidskorting.
• Lonen van €2.750,00 tot €5.500,00 hebben meer arbeidskorting en loonheffingskorting, maar ook meer loonheffing waardoor er slechts een zeer kleine verhoging in nettoloon zal zijn.
• Lonen vanaf €5.550,00 tot €9.300,00 gaan erop vooruit door de tragere afbouw in arbeidskorting, welke meer invloed heeft dan de verhoging in loonheffing.
• Lonen vanaf €9.900,00 gaan er netto op achteruit vanwege de hogere loonheffing in de 2e en 3e schijf.

In grafiek 5 is nogmaals grafiek 1 te zien, maar dan met percentage (%) op de y-as in plaats van Euro’s.

Grafiek 5: Nettoloonverschil bij bruto maandloon 2017 t.o.v. 2016 volgens witte tabel. Waarden zijn uitgedrukt in percentage.
Grafiek 5: Nettoloonverschil bij bruto maandloon 2017 t.o.v. 2016 volgens witte tabel. Waarden zijn uitgedrukt in percentage.


De informatie is gebaseerd op de cijfers, premies en heffingen van 2016/2017. Er is geen rekening gehouden met pensioenpremies, bedrijfstakfondsen en cao verhogingen. De informatie geldt voor personen die jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd zijn. Naast de wijzigingen in de loonbelasting, zijn er ook wijzigingen in de inkomstenbelasting (zoals bijvoorbeeld toeslagen en andere kortingen) en in de individuele (zorg)verzekeringen die invloed hebben op de koopkracht.
Met deze informatie is in dit overzicht geen rekening gehouden.

Eventuele wetswijzigingen en premiewijzigingen kunnen de informatie onbruikbaar maken. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan deze informatie.

15.03 2016
Salarisverwerking in the cloud met SalarFusion
Gepost in Salaris nieuws

Steeds meer loonstroken worden digitaal verzonden. Maar digitale loonstroken zijn slechts de eerste stap op weg naar een nieuwe manier van loonverwerking. Want waarom zou u salarisstroken en jaaropgaven e-mailen als u ze ook direct kunt ‘sharen’ via het apparaat waar medewerkers 24/7 gebruik van maken, namelijk de smartphone? En waarom zou u het salarispakket op één computer of op het interne kantoornetwerk installeren? Om met die laatste vraag te beginnen; daar is eigenlijk geen goede reden (meer) voor. Althans, vanaf nu niet meer. SALAR Nederland lanceert namelijk SalarFusion, salarissoftware in the cloud.

Salarispakket voor de online generatie

De voordelen van zo’n volledig online salaris- en personeelsplatform zijn evident. Zo hoeft u niet meer in de auto/op de fiets/in de benenwagen om loonstroken te produceren, mutaties door te voeren en/of salarisstrookjes naar medewerkers te versturen. Alle gegevens zijn immers 365 en 24/7 te raadplegen en te bewerken. Waar u ook bent. Bovendien worden praktische apps toegevoegd. Medewerkers op smartphone of tablet informeren over vakantiedagen en reserveringen? Salarisstroken meteen met de juiste werknemer ‘sharen’? Met SalarFusion verloopt het snel en soepel. Hét salarispakket voor de online generatie dus.

Digitale loonstroken

Uiteraard geldt voor elk salarisprogramma dat het gebruikersgemak de kracht bepaalt. Om dat gebruikersgemak te optimaliseren, is SalarFusion in nauwe samenspraak met de gebruikers van WinSalar (ons succesvolle, meer ‘traditionele’ salarispakket) ontwikkeld. Niet onze ideeën, maar de wensen en eisen van accountants en salarisprofessionals stonden dus centraal. En dat betekent dat de workflow recht doet aan uw salarisverwerkingspraktijk, dat de look & feel meteen een gevoel van herkenning oproept en dat geavanceerde opties weliswaar allemaal aanwezig zijn, maar niet al te sterk op de voorgrond treden. Uiteraard is het opmaken en versturen van digitale loonstroken even gemakkelijk (of zelfs gemakkelijker) als bij offline loonsoftware. Daarnaast hebben we alles op alles gezet om te waarborgen dat SalarFusion de taal spreekt van (vrijwel) alle financiële en boekhoudkundige pakketten. U wilt immers dat uw loonpakket u tijd uit handen neemt. En dat lukt alleen als de koppeling met backoffice platformen een ‘no brainer’ is.

Dit zijn de vier beloften van ons online salarispakket:

De belofte van flexibiliteit

SalarFusion is een revolutionair online salaris- en personeelsplatform, waarmee u tijd en plaats onafhankelijk werkt. Ingericht volgens het ‘de gebruiker weet het beter dan wij’ principe. En dus naadloos toegespitst op uw dynamische salarisverwerkingspraktijk.

De belofte van efficiency

Werken met SalarFusion is schakelen met een salarispakket dat alle handelingen vereenvoudigt en versnelt. Zo is het invoeren van bijvoorbeeld vakantiedagen een kwestie van ‘draggen & droppen’. Bovendien zijn veel ‘basale’ handelingen volledig geautomatiseerd.

De belofte van gemak

SalarFusion is een fusie van onze jarenlange ontwikkelervaring en continu overleg met salarisprofessionals uit alle sectoren. Het resultaat is een online platform dat geen manier van werken dicteert, maar uw bestaande workflow faciliteert én optimaliseert.

De belofte van overzicht

De interface van SalarFusion is ‘from the ground up’ ontworpen, waarbij de look & feel continu door een positief/kritische jury is beoordeeld en becommentarieerd, namelijk onze opdrachtgevers. U zit straks in de bestuurdersstoel, wij verzorgen het dashboard.

06.10 2015
Werknemers krijgen beter loonstrookje in 2016
Gepost in Salaris nieuws

Het Financieel Dagblad
Het nettomaandloon van alle werknemers die meer dan €750 bruto verdienen, stijgt volgend jaar. Dat blijkt uit een berekening van softwarebedrijf SALAR op basis van de nieuwe rekenregels van de Belastingdienst. Vooral werknemers met een brutoloon tussen de €1250 en €2750 profiteren. Zij gaan er maximaal €75 per maand op vooruit. Wie tussen de €4000 en €5000 verdient, kan daarentegen rekenen op een stijging van maximaal €16.
Lees meer

05.10 2015
Vergelijking nettolonen 2015-2016
Gepost in Salaris nieuws

Vergelijking nettolonen 2015-2016
Uit de zojuist gepubliceerde rekenregels, kan geconcludeerd worden dat alle netto maandlonen erop vooruitgaan vanaf een bruto maandloon van € 750,- (lagere brutolonen blijven gelijk).

De oorzaak van het netto voordeel komt voort uit het fors verhogen van de arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer €50.000 per jaar en het verlagen van de tarieven in de tweede en derde belastingschijf van de loon- en inkomstenbelasting.
Lees meer

19.05 2015
SALARispost stopt
Gepost in Salaris nieuws

SALARispost stopt en komt terug in een nieuwe omgeving
Onze website de komende periode vernieuwd vanaf oktober wordt dan niet alleen makkelijker om snel online hulp te vinden, maar ook om bijvoorbeeld het laatste nieuws over salarisverwerking te lezen. Dat laatst aspect is ook de reden waarom we besloten hebben de SALARispost na zeven jaar trouwe dienst met pensioen te laten gaan. Klanten lezen ‘m weliswaar veelvuldig, maar een nieuwsbrief die één keer per maand verschijnt kan simpelweg niet 100% actueel zijn. Op een blog kunnen we belangrijke informatie wel vers van de pers met de salariswereld delen.

De SALARispost 2015 mei

Lees meer

Pagina 1 van 212